Liên từ chỉ sự bổ sung, giải thích thêm vào (Phần 2)